การปลูกเมล่อน(ต่อ)

การดูแลบำรุงรักษา เมล่อน


ในแต่ละระยะการปลูก เมล่อนจะมีความต้องการอาหาร ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละระยะที่แตกต่างกัน ทั้งปุ๋ยทางน้ำหยด และอาหารเสริมพืชทางใบนุชฟอร์ไลฟ์ เพื่อบารุงและเพิ่มการสะสมอาหารในพืช ปกติเมล่อนจะมีอายุการปลูกตั้งแต่เพาะกล้า จนถึงเก็บผลผลิต ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 80-90 วันอัตราความเข้มข้นของปุ๋ยที่ให้ทางน้าหยด ควรมี ธาตุไนโตรเจน (N) 150 – 200 มก./ลิตร ธาตุฟอสฟอรัส (P) 30 – 50 มก./ลิตร และธาตุโปแตสเซียม (K) 150 – 200 มก./ลิตร

1. ในระยะแรกหลังจากย้ายต้นกล้าเมล่อน ลงในถุงปลูก การให้ปุ๋ยทางน้ำหยดมีกาหนดระยะเวลา 2 ชม.ครั้ง วันละ 6 ครั้ง ครั้งละ 3 นาที (ค่า EC = 1.4) (ระยะเริ่มปลูก – ระยะ 15-20 วัน) โดยให้สังเกตดูการเจริญเติบโตของต้น สังเกตใบว่าสมบูรณ์หรือไม่ (อาจขึ้นอยู่สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของน้าในถังปุ๋ย) เพื่อประเมินสภาพของพืช ว่ามีอาหารขาดธาตุอาหารหรือไม่ โดยสังเกตุจากอาการใบเหลือง หรือต้นมีอาการชะงัก ไม่เจริญเติบโต ซึ่งเบื้องต้น แก้ปัญหา โดยใช้ระบบคอนโทรลอัจฉริยะ ที่แนะนาเพื่อคานวณค่าความเข้มข้นของสารละลาย (EC) และค่าความเป็นกรด เป็นด่าง (PH) ของปุ๋ยในถังน้ำหยดให้มีค่าที่เหมาะสมแก่พืชตามระยะการเจริญเติบโต ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลังจากปลูกเมล่อนได้ระยะหนึ่ง ต้นเมล่อนจะเริ่มมีการแตกกิ่งแขนงออกมา ให้ปลิดกิ่งแขนงที่เกิดขึ้นต่ากว่าข้อที่ 6 และสูงกว่าข้อที่ 12 ออกเสียโดยปลิดแขนงออกตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กและปล่อยกิ่งแขนงที่เกิดขึ้นระหว่าง ข้อที่ 6 – 12 ไว้ให้เป็นที่เกิดของดอกตัวเมียที่จะติดเป็นผลต่อไป

3. หลังจากใบเมล่อน เริ่มใหญ่และเพิ่มมากขึ้น อัตราการให้อาหารก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ (หลังลงกล้า 15-20 วัน) อัตราการปล่อยน้ำหยด 6 ครั้ง เหมือนเดิม (2 ชม.ครั้ง) เวลาในการให้น้าหยดครั้งละ 3 นาที (ค่า EC = 1.4) และมีการฉีดพ่นอาหารเสริมพืชทางใบนุชฟอร์ไลฟ์ สูตร1+เคียร่า ในช่วงที่ยังไม่ติดดอก อัตราอย่างละ 3 ซี.ซี. / น้า 20 ลิตร ฉีดพ่นเป็นละอองปกติทางใบ เป็นละออง ประมาณสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเร่งการติดดอก

4. ทำการขึงเชือกมัดกับถุงปลูกให้เป็นแนวสวยงาม เพื่อให้เมล่อนเกาะยึดและเลื้อยได้หลังต้นโตมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

5. ระยะก่อนผสมเกสร (20-27 วันหลังลงถุงปลูก) อัตราการปล่อยน้ำหยด 6 ครั้งเหมือนเดิม เวลาในการให้น้ำหยด (2 ชม.ครั้ง) ครั้งละ 3 นาที (ค่า EC = 1.4) (สูตรสาหรับบารุงขั้วดอก) และมีการฉีดพ่นอาหารเสริมพืชทางใบนุชฟอร์ไลฟ์ สูตร1+เคียร่า ในช่วงที่ยังไม่ติดดอก อัตราอย่างละ 3 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเป็นละอองปกติทางใบ เป็นละออง ประมาณสัปดาห์ละครั้ง

6. ระยะติดลูก (ผสมเกสร) (40-45 วันหลังลงถุงปลูก) ระยะนี้เมล่อนเริ่มติดดอก ต้นเมล่อนที่สมบูรณ์จะมีทั้งเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน ปล่อยให้มีดอกตัวเมียที่สมบูรณ์อยู่เพียงแขนงละ 1 ดอก การผสมเกสร เนื่องจากอยู่ในโรงเรือนจึงไม่มีแมลงมาทาการผสมเกสรให้ จาเป็นต้องทาการผสมเทียม โดยใช้ พู่กัน หรือตัดเกสรตัวผู้มาทาการผสมกับเกสรตัวเมีย โดยเลือกดอกที่สมบูรณ์ ช่วงระยะนี้อัตราการปล่อยปุ๋ยน้าหยด 6 ครั้ง (2 ชม.ครั้ง) เพิ่มเวลาในการให้ปุ๋ยน้าหยดเป็นรอบละ 4 นาที (ค่า EC = 2) ฉีดพ่นอาหารเสริมพืชนุชฟอร์ไลฟ์สูตร 1 + สูตร2 + เคียร่า อัตราอย่างละ 3 ซี.ซี. / น้า 20 ลิตร (1 ครั้ง)

 

ดอกเพศผู้จะเกิดก่อนและเกิดเป็นช่อที่มุมระหว่างก้านใบกับลาต้น หรือ ลาต้นกับกิ่งแขนง ส่วนเพศเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศจะเกิดทีหลังและเกิดเป็นดอกเดี่ยว ที่ข้อแรกหรือข้อที่สองของกิ่งแขนง โดยปกติเมล่อนเป็นพืชผสมข้าม จาเป็นที่ต้องที่การผสมเกสรจากภายนอกโดยแมลงหรือมนุษย์จึงจะติดเป็นผลได้ ดังนั้นในการปลูกเมล่อนจึงจาเป็นต้องมีการช่วยผสมเกสรให้กับดอกตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศ การผสมเกสรต้องกระทาเมื่อดอกบาน ในตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.00 น. ในขณะที่อากาศยังมีอุณหภูมิไม่ขึ้นสูง หลังจากนั้นดอกตัวเมียจะหุบไม่รับการผสมอีกต่อไป วิธีการผสมเกสรทาโดย นาเด็ดดอกตัวผู้ที่บานในวันนั้นจากต้นใดก็ได้ นามาปลิดกลีบดอกออกให้หมดเหลือแต่ละอองเกสรตัวผู้ที่สังเกตเห็นว่ามีละอองเกสรตัวผู้เกาะติดอยู่เต็มไปหมด แล้วนามาคว่าและเตาะลงที่ยอดของดอกตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศ ที่บานในวันนั้นให้ทั่วโดยรอบดอก ทะยอยผสมเกสรให้ดอกตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศที่เกิดอยู่บนกิ่งแขนงที่เกิดบนข้อที่ 8 – 12 ซึ่งจะบานไม่พร้อมกันจึงต้องใช้เวลาหลายวัน จึงจะผสมครบทั้ง 5 ดอก เมื่อเริ่มติดเป็นผลอ่อนขนาดเท่าไข่ไก่ จึงทาการเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดไว้

7. การเลือกลูกที่ติด ช่วงแรกให้เลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุด 1-2 ลูก ต่อต้น โดยแขนงที่ทาการไว้ลูก ให้เหลือใบไว้ 2 ใบ และหากต้นมีแขนงขึ้นถึง 25 แขนง ให้ตัดแขนงส่วนที่เกินออก หลังลูกเริ่มกลม ให้เลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุด ไว้เพียง 1 ลูก และตัดให้เหลือใบเลี้ยงเพียง 1 ใบในกิ่งแขนงนั้น

 

8. ระยะแตกลายตาข่าย เมื่อติดลูกแล้ว ให้ปุ๋ยทางน้าหยด (สูตรสาหรับระยะบารุงผล) ให้ปุ๋ยน้าหยดวันละ 6 ครั้ง (2 ชม.ครั้ง) ครั้งละ 4 นาที (เพิ่มค่า EC= 2.4) และอาหารเสริมพืชทางใบนุชฟอร์ไลฟ์ สูตร 2 + เคียร่า อย่างละ 5 ซี.ซี. / น้า 20 ลิตร (ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง)

9. เมื่อลูกเมล่อนที่เลือกไว้ เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น 2 สัปดาห์ให้เริ่มใช้เชือกผูกที่ขั้วผลโยงไว้กับค้างเพื่อช่วยพยุงและรับน้าหนักผลที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (และทาการมัดเพื่อพยุงลูกแล้ว) ให้ทาการตัดแขนงด้านล่างออก 5-6 แขนง เพื่อนาใบที่บังแสงออกและเพื่อป้องกันปัญหาโรคเชื้อราจากความชื้น ให้ปุ๋ยน้าหยดวันละ 6 ครั้ง (2 ชม.ครั้ง) ครั้งละ 4 นาที (เพิ่มค่า EC= 2.4) ฉีดพ่นอาหารพืชทางใบนุชฟอร์ไลฟ์ สูตร 2 (5 ซี.ซี.) + เคียร่า (3 ซี.ซี.) ต่อ น้า 20 ลิตร สัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยบารุงผล สีสัน รดชาด ขนาด

10. นับจากหลังจากย้ายปลูกแล้ว ความต้องการน้าของต้นเมล่อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเมล่อนเริ่มออกดอกและติดผลจะเป็นช่วงที่เมล่อนมีปริมาณความต้องการน้าสูงที่สุด การให้น้าแก่เมล่อนจึงต้องเพิ่มปริมาณการให้น้าแก่ต้นเพิ่มมากขึ้นทุกสัปดาห์ จนถึงระยะออกดอกและติดผลจึงให้น้าในปริมาณที่คงที่ได้ ปริมาณน้าที่ต้องให้แก่ต้นเมล่อนนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าปลูกเมล่อนในช่วงที่อากาศร้อนจัด ในฤดูร้อนจัดและอากาศแห้งแล้ง ความต้องการน้าของต้นเมล่อนในช่วงเริ่มต้นหลังย้ายกล้าอาจอยู่ในช่วง 0.5 -1 ลิตร/ต้น/วัน และในช่วงที่กาลังออกดอกและติดผลอาจสูงถึงวันละ 2 – 3 ลิตร/ต้น/วัน

11. ความเข้มข้นของปุ๋ยที่ให้ทางน้าหยด ควรมี ธาตุไนโตรเจน (N) 150 – 200 มก./ลิตร ธาตุฟอสฟอรัส (P) 30 – 50 มก./ลิตร และธาตุโปแตสเซียม (K) 150 – 200 มก./ลิตร
12. ในช่วงหลังของการพัฒนาของผล ควรเพิ่มความเข้มข้นธาตุอาหารโปแตสเซียม (ทางน้าหยด) ให้มากขึ้นอีกเล็กน้อยและลดความเข้มข้นของไนโตรเจน พร้อมกับลดการให้น้าลง เพื่อเพิ่มความหวานให้แก่เมล่อนก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนอาหารเสริมพืชทางใบนุชฟอร์ไลฟ์ สูตร 2 (5 ซี.ซี.) + เคียร่า 3 ซี.ซี. / น้า 20 ลิตร ฉีดพ่น สัปดาห์ละครั้ง ช่วยให้ผลผลิตสมบูรณ์ทั้งผิว สีสัน และรสชาดของผลผลิต
13. การเพิ่มความหวานในผลก่อนเก็บเกี่ยว ก่อนการเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ให้ค่อยๆ ลดปริมาณการให้น้าแก่ ต้นเมล่อน ดังนี้ * โดย 1-2 วันแรก ลดการให้ปุ๋ยน้าหยดเหลือวันละ 3 รอบ รอบละ 3 นาที (ค่า EC= 2.4) * วันที่ 3-4 ลดการให้ปุ๋ยน้าหยดเหลือวันละ 3 รอบ รอบละ 2 นาที (ค่า EC= 2.4) * วันที่ 5 ลดการให้ปุ๋ยน้าหยดเหลือวันละ 2 รอบ รอบละ 2 นาที (ค่า EC= 2.4) * วันที่ 6-7 ให้งดการให้น้าทางน้าหยด กระทั่งเมล่อนปรากฎเกิดอาการเหี่ยวในช่วงกลางวัน การทาเช่นนี้จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้าตาลในผลแตงเทศและลดปัญหาการแตกของผลเมล่อนก่อนการเก็บเกี่ยว เมล่อนที่จัดว่ามีความหวานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาด ควรมีค่าความหวานอยู่ที่ประมาณ 14 องศาบริกซ์ ขึ้นไป หรืออย่างน้อยต้องไม่ต่ากว่า 12 องศาบริกซ์ ยิ่งมีค่ามากยิ่งหวานมาก และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น
14. ระยะเวลาการเก็บผลผลิตคือประมาณ 70-90 วัน ตามชนิดเมล่อนพันธุ์หนัก พันธุ์เบา การเก็บผลผลิตต้องใช้ความระมัดระวัด และตัดกิ่งให้เหลือก้านทั้ง 2 ด้าน เพื่อความสวยงาม และใช้สาหรับคล้องป้ายของฟาร์มได้

สอบถาม / สั่งซื้อ