การปลูกมันเทศญี่ปุ่น (มันหวาน)

การปลูกมันเทศญี่ปุ่น

1. ไถดินยกร่องแปลง สูง 45-50 เซนติเมตร ร่องแปลงกว้าง 70-100 เซนติเมตร แปลงปลูกควรใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ เช่น มูลวัว มูลไก่ แกลบเผา ขุยมะพร้าว หว่านลงไปแล้วไถกลบ จะช่วยให้ดินร่วนซุย มัน
เทศญี่ปุ่นจะลงหัวดีขึ้น


2. ระยะปลูก ใช้ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร มันเทศญี่ปุ่นจะลงหัวได้ดี ให้
ผลผลิตสูงและหัวมีคุณภาพดีกว่าระยะปลูกอื่นๆ

3. การปลูก ตัดยอดพันธุ์ที่ได้รับให้ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร หรือดูที่ข้อท่อนพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นตรง
ข้อ 2-3 ข้อ แล้วปักลงดินในแนวตั้ง ให้ข้ออยู่ใต้ดิน 1 ข้อ โดยให้อีกข้อ โผล่เหนือดิน จะทำให้มันเทศ
ญี่ปุ่นลงหัวได้ดี หัวดกเป็นพวง

4. การปลูกซ่อม เมื่อปลูกไปแล้ว 10-15 วัน ควรตรวจดูแปลงปลูก ถ้ามันเทศญี่ปุ่นที่ปลูกไม่แตกยอด
หรือแห้งตายควรทำการปลูกซ่อมดีกว่าปล่อยให้หลุมว่าง เป็นการเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์

5. การให้น้ำ ถ้าปลูกมันเทศญี่ปุ่นในฤดูฝนไม่จำเป็นต้องรดน้ำ แต่ถ้าปลูกในฤดูแล้ง ในระยะแรกของ
การปลูกมันเทศญี่ปุ่น 20-30 วัน แรกควรให้น้ำสมํ่าเสมอจนกว่ามันเทศญี่ปุ่นจะเลื้อยคลุมแปลงจากนั้นให้น้ำอีกเดือนละ 1-2 ครั้ง


6. การใส่ปุ๋ย ถ้าดินมีความสมบูรณ์ดีจะไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้ ถ้าแปลงที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์ควรใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50-80 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง โดยรองก้นหลุมและใส่หลังปลูก 45 วัน เป็นครั้งที่  2 ไม่ควรหว่าน แต่ควรใช้ไม้ปลายแหลมเจาะดินหลังแปลงเป็นหลุม ระหว่างระยะปลูกมันเทศแต่ละ
ต้นเป็นหลุมเล็กๆ แล้วหยอดปุ๋ย (ไม่ควรใส่ปุ๋ยยูเรียในแปลง เพราะมันเทศญี่ปุ่น จะเจริญทางยอดมากกว่าทางราก ทำให้ลงหัวน้อย)

7. การกำจัดวัชพืช มีการพ่นสารเคมีคลุมวัชพืชก่อนงอก หลังปลูกมันเทศญี่ปุ่นได้ 1 วัน หรือจะใช้สารเคมีฆ่าวัชพืชโดยตรง ก่อนพ่นสารเคมีต้องตลบเถามันเทศญี่ปุ่นขึ้นบนหลังแปลง และพ่นสารเคมีเฉพาะช่องว่างทางเดินระหว่างแถวเท่านั้น จะสะดวกและประหยัดแรงงานกว่าดายหญ้า

8. การตลบเถามันเทศญี่ปุ่น ถ้าเป็นการปลูกมันเทศฤดูฝน ควรตลบขึ้นบนหลังแปลงเพื่อป้องกันไม่ให้เถามันเทศญี่ปุ่นแตกรากใหม่ที่ข้อ จะเกิดเป็นหัวมันเทศเล็กๆ มีผลกระทบต่อหัวที่อยู่โคนต้นจะลงหัวได้น้อยลง ควรตลบเถามันเทศทุกๆ เดือน แต่ถ้าเป็นการปลูกในฤดหนาว หรือฤดูร้อนมีความชื้นน้อย ไม่ควรตลบเถามันขึ้นหลังแปลง เพราะมันเทศจะชะงักการเจริญเติบโต แปลงมันเทศจะแห้งเร็วและมีผลน้อย


9. การเก็บเกี่ยว ขึ้นอยู่กับพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น แต่โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 90-120 วัน หลังปลูกถ้าไม่ทราบอายุการเก็บเกี่ยวที่แน่นอนของมันเทศญี่ปุ่นที่นำมาปลูก ให้สังเกตดูที่ผิวดินบริเวณโคนต้น ถ้ามีรอยดินแตกแยก และมองเห็นหัวมันเทศญี่ปุ่นแสดงว่าเริ่มแก่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้

10. การเก็บรักษา สามารถเก็บหัวมันเทศญี่ปุ่นไว้บริโภคได้ 1-2 เดือน หลีกเลี่ยงเก็บในที่อับชื้น ที่อากาศถ่ายเทไปไม่ถึง

11. ตลาดรับซื้อมันเทศญี่ปุ่น โดยทั่วไปตลาดมันเทศญี่ปุ่นจะกว้างมาก ถ้าผลผลิตมีคุณภาพ สามารถติดต่อแม่ค้ามารับหน้าสวนได้เลย หรือส่งขายตามจุดรับซื้อ เช่น ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดไอยรา ตลาดศรีเมือง หรือติดต่อที่ตลาดในจังหวัดที่ท่านอยู่ เป็นต้น

สอบถาม / สั่งซื้อ